Opći uvjeti

Uvodne odredbe

 1. Općim uvjetima članstva i ostvarivanja članskih pogodnosti (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se odnosi između Auto-moto saveza u Bosni i Hercegovini, Mostar, Akademika Ivana Zovke 12 (u daljnjem tekstu: AMSuBIH), i Članova/Nositelja članstva AMSuBIH-fizičkih osoba i pravnih osoba. AMSuBIH je jamac i organizator jedinstvenih članskih pogodnosti za sve Članove/Nositelje članstva AMSuBIH-a. Članovi/Nositelji članstva udruženih autoklubova ostvaruju jednake članske pogodnosti koje Korisnicima članskih pogodnosti jamči AMSuBIH temeljem ovih Općih uvjeta i Pravila članskih modela.
 2. Na sve međusobne odnose AMSuBIH-a i Članova/Nositelja članstva AMSuBIH-a, koji nisu uređeni Statutom AMSuBIH-a, ovim Općim uvjetima ili Pravilima članskih modela, na odgovarajući se način primjenjuju važeći propisi Bosne i Hercegovine.
  Pojmovi
 3. U ovim Općim uvjetima pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:
  Članovi su fizičke osobe neposredno učlanjene u AMSuBIH iz programa Članstvo/Osoba te fizičke i pravne osobe-Nositelji članstva iz programa članstvo/Vozilo.
  Nositelji članstva su fizičke osobe i pravne osobe neposredno učlanjene u AMSuBIH iz programa Članstvo/Vozilo.
  Udruženi autoklubovi su pravne osobe sa statusom udruge s područja Bosne i Hercegovine udružene u AMSuBIH temeljem odluke Upravnog odbora AMSuBIH-a.
  Korisnici članskih pogodnosti su Članovi-fizičke osobe iz programa Članstvo/Osoba i fizičke osobe koje koriste člansko vozilo iz programa Članstvo/Vozilo.
  Članstvo/Osoba je program u kojem članske pogodnosti Pomoć na cesti i Prijevoz vozila mogu koristiti Članovi iz programa Članstvo/Osoba kada upravljaju bilo čijim vozilom ili su putnici u bilo čijem vozilu.
  Članstvo/Vozilo je program u kojem članske pogodnosti Pomoć na cesti i Prijevoz vozila može koristiti svaka osoba koja upravlja članskim vozilom.
  Člansko vozilo je vozilo koje odrede Nositelji članstva iz programa Članstvo/Vozilo.
  Pristupnica je dokument za učlanjenje kojim Članovi/Nositelji članstva iskazuju prihvaćanje ciljeva AMSuBIH-a, ovih Općih uvjeta i Pravila članskih modela, i na kojem daju svoje osnovne podatke potrebne za učlanjenje.
  Pravila članskih modela su pisani dokumenti za pojedini članski model kojima se utvrđuje vrsta, opseg i količina članskih pogodnosti.
  Prigovor je pisani dokument kojim Korisnik članskih pogodnosti prigovara na ostvarivanje članskih pogodnosti ili iznosi neki drugi prigovor.
  Učlanjenje
 4. Članovi AMSuBIH-a mogu biti pravne osobe registrirane na području Bosne i Hercegovine samo ako odrede člansko vozilo u programu Članstvo/Vozilo. Članstvo u AMSuBIH-u pravna osoba ostvaruje potpisom Pristupnice od strane ovlaštene osobe i uplatom članarine. Odlukom Upravnog odbora AMSuBIH-a definira se iznos članarine, a članske pogodnosti definiraju se ovim Općim uvjetima i Pravilima pojedinih članskih modela.
 5. Članovi AMSuBIH-a mogu biti fizičke osobe s prebivalištem ili privremenim boravištem na teritoriju Bosne i Hercegovine. Članstvo u AMSuBIH-u Član ostvaruje potpisom Pristupnice i uplatom godišnje članarine. Ako je Pristupnica zaprimljena elektroničkim putem na mrežnim stranicama AMSuBIH-a ne mora biti potpisana. Odlukom Upravnog odbora AMSuBIH-a definira se iznos članarine, a članske pogodnosti definiraju se ovim Općim uvjetima i Pravilima izabranog članskog modela.
 6. Uz sve propisane podatke o Članovima/Nositeljima članstva, sukladno Statutu AMSuBIH-a, Pristupnica sadrži i podatke o Korisnicima članskih pogodnosti kao što su: podaci o članskom modelu, kontaktni podaci (broj telefona i mobitela, e-mail adresa) i adresu. Pristupnica sadrži i izjavu Člana/Nositelja članstva odnosno korisnika članskih pogodnosti, da prihvaća ciljeve AMSuBIH-a, ove Opće uvjete i Pravila članskih modela (koje je zaprimio ili pročitao na internetskoj stranici AMSuBIH-a: www.amsbih.ba).
 7. Telefonski razgovori Korisnika članskih pogodnosti i djelatnika AMSuBIH-a mogu biti snimani i dalje se upotrebljavati u svrhe unaprjeđenja kvalitete rada djelatnika, rješavanja mogućih prigovora ili u svrhu sprječavanja zlouporaba. O identitetu voditelja obrade, svrhama obrade snimanja telefonskih razgovora, pravima Korisnika članskih pogodnosti, eventualnom prijenosu osobnih podataka te drugim elementima transparentnosti Korisnik članskih pogodnosti će biti obaviješten u najavnoj poruci prije početka razgovora.
  Obvezna promjena podataka navedenih u Pristupnici
 8. O svakoj promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka navedenih u Pristupnici, Članovi/Nositelji članstva AMSuBIH-a odnosno Korisnici članskih pogodnosti su obvezni u roku 15 (petnaest) dana od nastanka promjene obavijestiti Službu članstva AMSuBIH-a (telefonom, elektroničkom poštom, faxom, pismom ili drugim oblikom komunikacije kojim se nedvojbeno može utvrditi njihov identitet) ili osobno promijeniti svoje podatke na članskom portalu AMSuBIH-a Moj Klub.
 9. Ako u navedenom roku Član/Nositelj članstva AMSuBIH-a odnosno Korisnik članskih pogodnosti ne izvijesti AMSuBIH o promjeni osobnih ili identifikacijskih podataka AMSuBIH ne snosi odgovornost za posljedice koje mogu time nastati.
  Početak i završetak članstva
 10. Članstvo u AMSuBIH-u počinje 7 (sedam) dana nakon uplate godišnje članarine. AMSuBIH nema obvezu ispuniti zahtjeve koji se odnose na realiziranje članskih pogodnosti prije početka članstva.
 11. Članska godina traje 12 (dvanaest) mjeseci.
 12. AMSuBIH će, u roku od 15 (petnaest) dana po evidentiranju uplate godišnje članarine, dostaviti Članu/Nositelju članstva člansku iskaznicu, kao i ostale članske materijale. Korisnici članskih pogodnosti se u međuvremenu predstavljaju osobnom iskaznicom ili putovnicom i koriste potvrdom o uplati godišnje članarine pomoću koje ostvaruju svoje članske pogodnosti.
 13. Godišnju članarinu za sljedeću člansku godinu Član/Nositelj članstva uplaćuje najkasnije do isteka tekuće članske godine. Godišnja članarina plaća se unaprijed. Nakon isteka tekuće članske godine, AMSuBIH nema obvezu realiziranja zahtijevanih članskih pogodnosti ako nije uplaćena članarina za sljedeću člansku godinu.
 14. Prije isteka članske godine Član/Nositelj članstva može otkazati članstvo isključivo pisanim putem, a otkaz vrijedi od datuma zaprimanja pisanog podneska u AMSuBIH. U slučaju otkaza članstva, AMSuBIH nema obvezu povrata bilo kojeg dijela godišnje članarine.
  Članski modeli
 15. Pri učlanjenju Član/Nositelj članstva odabire članski model. Članski modeli međusobno se razlikuju po vrsti, opsegu i količini članskih pogodnosti koje jamči AMSuBIH. Vrsta, opseg i količina članskih pogodnosti po pojedinim članskim modelima definirana je Pravilima članskog modela.
 16. Član/Nositelj članstva može u bilo kojem trenutku uplatiti godišnju članarinu za drugi članski model. Novi članski model (s više ili manje pogodnosti) odnosno nova članska godina počinje 7 (sedam) dana nakon uplate godišnje članarine.
  Podaci o Članu AMSuBIH-a odnosno Korisniku članskih pogodnosti
 17. AMSuBIH obavijesti informativnog karaktera, promotivne materijale, obavijesti o novim modelima i pogodnostima u svrhu informiranja o članskim pogodnostima, obavijesti u kontekstu obnove članstva radi zadržavanja kontinuiteta članstva šalje na temelju legitimnog interesa i interesa Korisnika članskih pogodnosti. Također, temeljem legitimnog interesa, AMSuBIH čuva osobne podatke Korisnika članskih pogodnosti u razdoblju od dvanaest mjeseci nakon isteka njihovog statusa Korisnika članskih pogodnosti radi potencijalnog zadržavanja kontinuiteta članstva.
 18. Dio osobnih podataka u određenim objektivno opravdanim situacijama dijeliti će se s pouzdanim ugovornim partnerima izvan AMSuBIH-a, primjerice u svrhu tiskanja i distribucije članskih iskaznica, članskih tiskanica, odnosno u svrhu ostvarivanja članskih pogodnosti. Pouzdani ugovorni partneri AMSuBIH-a obvezni su koristiti podatke koji su im povjereni isključivo u skladu s uputama AMSuBIH-a i samo u svrhu koja je navedena.
 19. Član/Nositelj članstva se može u svako doba odjaviti od primanja obavijesti i promotivnih materijala slanjem obavijesti u pisanom obliku na adresu Auto-moto saveza u Bosni i Hercegovini, Akademika Ivana Zovke 12, 88000 Mostar.
 20. AMSuBIH će poduzeti tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih i identifikacijskih podataka Članova/Nositelja članstva AMSuBIH-a odnosno Korisnika članskih pogodnosti koje su potrebne kako bi se zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe te su osobe koje su zaposlene u obradi podataka obvezne čuvati njihovu tajnost.
  Podnošenje prigovora
 21. Korisnik članske pogodnosti Prigovor na pruženu člansku pogodnost ili neki drugi prigovor podnosi u pisanom obliku, što uključuje i elektroničku poštu. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.
 22. Prigovor se podnosi AMSuBIH-u u roku 30 (trideset) dana od dana pružene članske pogodnosti na koju se odnosi Prigovor odnosno nastupanja događaja na koji se iznosi prigovor. Prigovor zaprimljen izvan utvrđenog roka neće se razmatrati.
 23. AMSuBIH provodi postupak ispitivanja osnovanosti Prigovora te je u roku 15 (petnaest) dana od dana podnošenja Prigovora obvezan Korisniku članskih pogodnosti dostaviti pisani odgovor o utemeljenosti Prigovora.
 24. Ako Korisnik članske pogodnosti nije zadovoljan odgovorom, ima pravo u roku 15 (petnaest) dana od dana primitka odgovora uputiti u pisanom obliku pritužbu Glavnom tajniku AMSuBIH-a.
  Rješavanje sporova
 25. Spor koji bi proizašao iz tumačenja, primjene ili izvršenja ovih Općih uvjeta, AMSuBIH i Član/Nositelja članstva AMSuBIH-a odnosno Korisnik članske pogodnosti nastojat će riješiti mirnim putem.
 26. Za rješavanje sporova koje nije moguće riješiti mirnim putem određuje se stvarno nadležan sud u Mostaru.
  Završne odredbe
 27. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 01.06.2021. 28. Za Članove i Nositelje članstva koji su učlanjeni prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta vrijede ugovorene odredbe na dan učlanjenja do isteka članske godine, odnosno do isteka 1 godine od dana učlanjenja.
 28. Za Članove i Nositelje članstva koji su učlanjeni prije stupanja na snagu ovih Općih uvjeta vrijede ugovorene odredbe na dan učlanjenja do isteka članske godine, odnosno do isteka 1 godine od dana učlanjenja.

Naša adresa

Akademika Ivana Zovke 12
88 000 Mostar
Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme

Ponedjeljak – Petak
08:00 do 15:00
Dežurstva van radnog vremena

00:00 do 24:00

+387 63 753 699

Ako imate bilo kakva pitanja, kontaktirajte nas

Društvene mreže

Pronađite nas na društvenim mrežama